BP = Beste prestatie, R = Regelmaat, P = Progressie, T = Totaal, Pr. = Prestaties

Outdoor 2019 - 300
76 deelnemers
Atleet / BP R P T Pr.
Bremans Anne-Sophie (ACHL - KAD1)
0:43.87 9781 1164 10945 8
Dekort Mirte (ACHL - KAD1)
0:49.50 9880 129 10009 4
Provost Sterre (MACW - MIN2)
0:41.52 9872 70 9942 3
Bogaert Mateo (ASVO - KAD1)
0:39.43 9848 72 9920 3
Aerts Jytte (ACHL - KAD1)
0:53.68 9858 58 9916 3
Smeyers Anouk (ACHL - KAD1)
0:52.11 9888 14 9902 3
Bos Joni (ACHL - KAD1)
0:55.47 9872 0 9872 3
Smeyers Arne (ACHL - MIN2)
0:51.92 9808 0 9808 3
Daniëls Zita (ACHL - KAD1)
0:49.56 9718 80 9798 3
Walschaers Marieke (ACHL - KAD1)
0:46.56 9714 35 9749 7
Jacobien Lenne (ACHL - KAD1)
0:49.23 9739 0 9739 6
Willepenninckx Amber (ACHL - MIN2)
0:53.58 6606 137 6743 2
Walrave Yitske (ASVO - KAD1)
0:47.47 6602 137 6739 2
Aerts Senne (ACHL - MIN2)
0:51.12 6582 138 6720 2
Potvin Maïté (KAAG - MIN2)
0:47.70 6577 138 6715 2
Reynaerts Leen (RCT - KAD1)
1:00.75 6568 138 6706 2
Baert Amber (ASVO - JUN2)
0:46.27 6664 0 6664 2
Leysen Benthe (LOOI - KAD1)
0:47.13 6658 0 6658 2
Verschuren Jitske (BREE - MIN2)
0:49.30 6630 0 6630 2
Stappers Flore (FLAC - SEN)
0:41.26 6449 142 6591 2
De Vos Soetkin (ASVO - SEN)
0:47.44 3333 0 3333 1
De Vriese Jaron (ASVO - SCH1)
0:37.22 3333 0 3333 1
De Vriese Tess (ASVO - KAD1)
0:49.51 3333 0 3333 1
Lehaen Dries (RCT - JUN2)
0:36.05 3333 0 3333 1
Mersseman Killian (ASVO - SCH1)
0:39.90 3333 0 3333 1
Renson Massimo (FLAC - SEN)
0:35.23 3333 0 3333 1
Segers Stan (LOOI - KAD1)
0:50.70 3333 0 3333 1
Straetemans Stefan (LOOI - MAS)
0:44.94 3333 0 3333 1
Van Hool Sofie (ACHL - KAD1)
0:50.89 3333 0 3333 1
Van Rul Silke (BREE - MIN2)
0:49.87 3333 0 3333 1
Van Snick Anaïs (ASVO - JUN1)
0:41.67 3333 0 3333 1
Vanhove Ties (LOOI - KAD1)
0:52.06 3333 0 3333 1
Verstichel Nathalie (ASVO - SEN)
0:46.18 3333 0 3333 1
Vranken Birthe (ATLA - SCH2)
0:46.22 3333 0 3333 1
Baillieu Donovan (FLAC - SEN)
0 0
Boeynaems Florence (ZWAT - SCH2)
0 0
Cardinaels Manou (LOOI - MIN2)
0 0
Cardinaels Michelle (LOOI - KAD2)
0 0
Cuvelier Jade (KAAG - MIN2)
0 0
De Cleen Elin (ZWAT - SCH1)
0 0
De Cremer Hervé (ASVO - SCH1)
0 0
De Paepe Thor (ASVO - KAD1)
0 0
De Paradé Sarissa (ZWAT - SEN)
0 0
De Visscher Lorenzo (RCG - JUN2)
0 0
De Vriese Christophe (ASVO - MAS)
0 0
Decorte Maloe (ASVO - SEN)
0 0
Detemmerman Nina (ASVO - KAD2)
0 0
Drijkoningen Lore (BREE - MIN2)
0 0
Gosseye Leko (ASVO - KAD1)
0 0
Heyrman Anke (ZWAT - MAS)
0 0
Horemans Diete (ACHL - KAD1)
0 0
Jans Marie-Julie (RCT - JUN1)
0 0
Kefayetou Osaratin (ACW - KAD2)
0 0
Kisoka Peguy (ZWAT - SEN)
0 0
Koppert Elisabeth (ATAC - KAD1)
0 0
Koppert Emma-Louise (ATAC - SCH1)
0 0
Leysen Marit (LOOI - MIN2)
0 0
Leysens Gitte (ZWAT - KAD2)
0 0
Leysens Sara (ZWAT - KAD2)
0 0
Luyten Lobke (LOOI - MIN2)
0 0
Neuville Pepijn (ASVO - JUN1)
0 0
Paquay Femke (ACHL - KAD1)
0 0
Peeters Kaat (ACHL - MIN2)
0 0
Roesbeke Fran (ATAC - KAD1)
0 0
Saidi Malak (ATAC - KAD1)
0 0
Straetemans Yana (LOOI - MIN2)
0 0
Thijs Milo (ATLA - BEN2)
0 0
Van Hoey Lies (KAAG - MIN2)
0 0
Van Loo Robin (ATLA - MIN2)
0 0
Van Pelt Marie (ZWAT - KAD2)
0 0
Vandriessche Jelle (ASVO - SCH1)
0 0
Verduyckt Jonas (AVLO - JUN1)
0 0
Verheyden Kato (LOOI - KAD1)
0 0
Verheyden Marte (LOOI - MIN2)
0 0
Verstraete Charlie (FLAC - SEN)
0 0
Vossen Merel (LOOI - KAD1)
0 0
Onze partners
Wij steunen

Een werperscriterium voor jong en oud met geld- en andere prijzen