Naar Atleticup Home

U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van Kepco BVBA, met maatschappelijke zetel te Glazenstraat 19, 2220 Heist-op-den-Berg, BTW BE 0667.838.466, hierna Kepco. Voor al uw vragen is Kepco uw aanspreekpunt. Kepco is te bereiken via e-mail: info@kepco.be.

1. Artikel 1. Inschrijving

De Deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement. De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra's volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.

2. Artikel 2. Herroepingsrecht

De inschrijvingen voor organisaties van Kepco vallen onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12-14° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra's.

3. Artikel 3. Annulering van het evenement

Indien een evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal Kepco voor zover mogelijk de deelnemers een gelijkwaardig alternatief bieden in de vorm van de mogelijkheid zichzelf gratis in te schrijven voor een nieuwe/de volgende editie van hetzelfde evenement, of een ander evenement van Kepco. Kepco zal per evenement beslissen welke van deze alternatieven op het evenement van toepassing zijn. Kepco kan in geen geval verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra's (zoals o.a. merchandising, T-shirts, trainingsschema, goede doel, ...)

4. Artikel 4. Deelname

Deelname aan het evenement kan enkel met een geldige inschrijving. De Deelnemer verklaart de aan elk evenement verbonden regels gelezen te hebben en strikt na te leven.

5. Artikel 5. Prijzen

De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6. Artikel 6. Betaling

De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra's) te betalen en dit via overschrijving op het vermelde rekeningnummer of via de voorziene online betaalsystemen. Kepco meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper. Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.

7. Artikel 7. Wijziging van de inschrijving

Deelnemers kunnen hun inschrijving voor een evenement niet doorgeven aan een ander persoon. Deelnemers die hun inschrijving willen wijzigen, kunnen dit via mail aanvragen. Indien voor de nieuw gekozen samenstelling van de inschrijving een meerprijs geldt, zal ook die worden aangerekend.

8. Artikel 8. Gezond & veilig sporten

Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.

9. Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

Door uw deelname aan een event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van Kepco en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment zijn/haar precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen van een chip, opgenomen in het bewijs van deelname dat de deelnemer draagt. De deelnemer verleent de toestemming aan Kepco om deze informatie openbaar te maken, zodat deze door iedereen kan worden gezien. De deelnemer verleent toestemming aan Kepco zijn locatie realtime te volgen (live tracking) op een wijze als hiervoor omschreven, om deze gegevens op te nemen in een bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, via social media en via mobiele applicaties.

10. Artikel 10. Opmerkingen/klachten

Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen. Kepco zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen. Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.

11. Artikel 11. Hacking

Kepco meent alle nodige voorzorgen en maatregelen te hebben genomen ter bescherming van de gegevens en kan zodoende niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van een hackingaanval. Kepco zal in de mate van het mogelijke de schade en de normale gang van het evenement proberen te herstellen. Indien dit niet lukt, kan het betreffende evenement afgelast worden en gelden de eerder vermelde voorwaarden van artikel 3.

12. Artikel 12. Geldigheid clausules

Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

Onze partners
Wij steunen

Een werperscriterium voor jong en oud met geld- en andere prijzen