Naar Atleticup Home

Onderstaande privacyverklaring heeft betrekking op de activiteiten van Kepco BVBA, met maatschappelijke zetel te Glazenstraat 19, 2220 Heist-op-den-Berg, BTW BE 0667.838.466, hierna Kepco. Voor al uw vragen is Kepco uw aanspreekpunt. Kepco is te bereiken via e-mail: info@kepco.be.

Persoonlijke gegevens

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Logingegevens Ledeninformatie Voor bestellingen via de webshop

Wat zijn uw rechten?

Recht op informatie
Wij mogen uw persoonsgegevens niet verwerken zonder uw medeweten. In de wet is bepaald welke gegevens aan u moeten worden meegedeeld. Deze verplichting geldt ongeacht of de gegevens bij u zelf of onrechtstreeks zijn verkregen.
Recht op verwijdering
U kan ons vragen om ‘vergeten te worden’ en te worden verwijderd uit onze database. U kan zich hiervoor tot ons wenden via info@kepco.be.
Recht op correctie
U heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren. U kan dit zelf via uw persoonlijk accountmanagement onze website of u kan ons vragen om dit voor u te doen via info@kepco.be.
Recht van verzet
U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen (tenzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk voor uitvoeren van een overeenkomst).
Recht van inzage
U heeft het recht om bepaalde gegevens in te kijken en bijkomende informatie te ontvangen over heel wat zaken. U moet ook een gratis kopie verstrekken van de verwerkte persoonsgegevens binnen de maand (verlengbaar met 2 maanden).
Geautomatiseerde besluitvorming en profiling
U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming. Het recht geldt niet wanneer 1) de besluitvorming nodig is om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren; 2) wettelijk is toegestaan; 3) gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om persoonsgegevens die u heeft verstrekt, te laten overdragen aan een andere verwerker. De gegevens moeten gratis worden overgedragen, binnen een tijdspanne van een maand (verlengbaar met 2 maanden), in een gestructureerde gangbare en leesbare vorm. Dit kan enkel voor gegevens die u heeft verstrekt op basis van toestemming of overeenkomst.

Waar worden uw gegevens voor gebruikt?

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens om uw registraties en deelnames aan onze organisaties te allen tijden uniek te kunnen onderscheiden en identificeren alsook om op een correcte manier met u te kunnen communiceren. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden of gebruikt voor marketingdoeleinden. Ze dienen enkel ter ondersteuning van diensten die u van ons hebt afgenomen.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Kepco gebruikt de GDPR-compliant Windows Azure services van Microsoft voor het hosten van de website en het bewaren van alle gegevens, inclusief uw persoonsgegevens. De database waarin deze gegevens worden bewaard bevindt zich op West-Europees grondgebied.

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Kepco implementeert naar redelijkheid alle nodige veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo versleutelen wij bijvoorbeeld bepaalde gevoelige persoonsgegevens, zoals paswoorden, wanneer we die gegevens via internet verzenden. Ook van onze leveranciers verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Retentie

Wij bewaren uw registratiegegevens zo lang uw account actief is of voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen op info@kepco.be. We zullen uw registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

Links naar niet-Kepco-websites en naar applicaties van derden

Om het voor u mogelijk te maken interactief te werken met andere websites waarop u wellicht een account hebt (zoals Facebook en andere social-mediasites) of om deel te nemen aan communities op dergelijke sites, kunnen we links afbeelden of applicaties van derden inbedden zodat u zich vanaf onze websites kunt aanmelden, content kunt plaatsen of deel kunt nemen aan communities. Het is ook mogelijk dat we algemene links naar niet-Kepco-websites aanbieden. Op uw gebruik van deze links en applicaties is het privacybeleid van de desbetreffende derden van toepassing, en alvorens de links of applicaties te gebruiken, dient u zich op de hoogte te stellen van het privacybeleid in kwestie. Kepco is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de inhoud van dergelijke andere websites.

Bericht van wijzigingen

Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zullen we per mail de nodige correspondentie versturen waarmee we gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen. Indien wij uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis en krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of wij uw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we een of meer cookies (een klein tekstbestand met een reeks alfanumerieke tekens) naar uw computer sturen die uw browser uniek identificeren en u helpen sneller in te loggen en uw navigatie door de site te verbeteren. Een cookie kan ons ook informatie verschaffen over hoe u onze website gebruikt (bijv. De pagina's die u bekijkt, de links waarop u klikt en andere acties die u op de website uitvoert), en laat ons of onze zakelijke partners uw gebruik van de website volgen voor een tijdje. U kunt uw webbrowser resetten om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Sommige functies van de website werken mogelijk echter niet goed als de mogelijkheid om cookies te accepteren is uitgeschakeld.